Dostawa tylko 155 zł !
Warunki gwarancji
Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

Producent zapewnia Kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli z naszej kolekcji pod warunkiem, że będą użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Podstawowe zasady użytkowania mebli tapicerowanych przedstawia niniejsza karta gwarancyjna.

Warunki gwarancji i sposób realizacji reklamacji

1. Nabywca przy zakupie mebli powinien upewnić się o ich kompletności, sprawnym działaniu mechanizmów ruchowych i braku jakichkolwiek widocznych uszkodzeń.

2. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia takie jak: złamania elementów konstrukcyjnych, przetarcia, rozdarcia, zaplamienia tkaniny, przebite dna pojemników pościeli i inne uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego użytkowania, przewozu, przenoszenia

i montażu jak również wynikające ze zdarzeń losowych.

3. Karta gwarancyjna bez potwierdzenia sprzedaży jest nieważna. Stanowi ona wraz

z paragonem jedyną podstawę do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych. Duplikatów nie wydaje się.

Producent zapewnia Kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli z kolekcji Gór-Sofa pod warunkiem, że będą użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Podstawowe zasady użytkowania mebli tapicerowanych przedstawia niniejsza karta gwarancyjna.

Warunki gwarancji i sposób realizacji reklamacji

1. Nabywca przy zakupie mebli powinien upewnić się o ich kompletności, sprawnym działaniu mechanizmów ruchowych i braku jakichkolwiek widocznych uszkodzeń.

2. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia takie jak: złamania elementów konstrukcyjnych, przetarcia, rozdarcia, zaplamienia tkaniny, przebite dna pojemników pościeli i inne uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego użytkowania, przewozu, przenoszenia

i montażu jak również wynikające ze zdarzeń losowych.

3. Karta gwarancyjna bez potwierdzenia sprzedaży jest nieważna. Stanowi ona wraz

z paragonem jedyną podstawę do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych. Duplikatów nie wydaje się.

4. Powstałe w okresie gwarancyjnym wady lub awarie wyrobu z winy producenta należy zgłosić

w punkcie zakupu. przedstawiając kartę gwarancyjną i paragon zakupu.

5. Po przyjęciu zgłoszenia serwis Producenta ustali ze składającym reklamację termin wizyty nie później niż 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji do Producenta.

6. Reklamacje uznane za zasadne będą realizowane w terminie do 30 dni roboczych od momentu uznania reklamacji przez Producenta.

7. Roszczenia gwarancyjne będą realizowane u użytkowników poprzez naprawę i wymianę uszkodzonych części lub naprawę wyrobu w zakładzie producenta. W porozumieniu z użyt-kownikiem w celu załatwienia reklamacji dopuszcza się możliwość zastosowania upustu ceny bez dalszych zobowiązań gwarancyjnych.

8. W przypadku, gdy producent nie może wywiązać się ze zobowiązań gwarancyjnych, nabywcy przysługuje prawo do wymiany mebla na nowy - wolny od wad, bądź zwrot zapłaconej kwoty przy jednoczesnym zwrocie mebla do producenta.

9. Upust ceny lub zwrot gotówki dla nabywcy będzie realizowany przez punkt sprzedaży na podstawie wystawionej przez producenta faktury korygującej do faktury sprzedaży.

10. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy przedstawiciel producenta zgłosił się

u użytkownika w uzgodnionym terminie i nie mógł tych czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie użytkownika. Nowy termin załatwienia reklamacji zawierać się będzie w kolejnych 21 dniach z 3 dniowym wcześniejszym powiadomieniem.

11. Jeżeli użytkownik dwukrotnie uniemożliwi dokonanie naprawy uważa się, że zrezygnował z uprawnień  gwarancyjnych.

12. Jeżeli charakter niezgodności wymaga jej usunięcia w warunkach fabrycznych Kupujący zobowiązany jest do wydania wyrobu albo jego części wymagających naprawy przedstawicielowi Gwaranta celem przewiezienia do siedziby Producenta i dokonania naprawy. Odmowa wydania wyrobu lub jego części do naprawy w warunkach fabrycznych bądź uniemożliwienie naprawy uznawane jest za rezygnacji uprawnień wynikających z niniejszej Karty gwarancyjnej.

13. Gwarant nie ma obowiązku dostarczania Kupującemu wyrobu zamiennego na czas wykonywania obowiązków gwarancyjny.

14. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku uszkodzeń wyrobu powstałych z Jego winy np. w wyniku nienależytego użytkowania, przechowywania, braku lub złej konserwacji, dokonania naprawy przez osoby nieupoważnione.

15. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających

z niezgodności towaru z umową.

16. Producent zapewnia nabywcy bez dodatkowych opłat bezpłatne naprawy gwarancyjne zgodnie

z warunkami gwarancji.

17. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej należy składać w punkcie zakupu mebla.

18. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

19. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności wzoru i odcienia tkaniny w przypadku dokompletowania /domawiania mebla do już istniejącego.

4. Powstałe w okresie gwarancyjnym wady lub awarie wyrobu z winy producenta należy zgłosić

w punkcie zakupu. przedstawiając kartę gwarancyjną i paragon zakupu.

5. Po przyjęciu zgłoszenia serwis Producenta ustali ze składającym reklamację termin wizyty nie później niż 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji do Producenta.

6. Reklamacje uznane za zasadne będą realizowane w terminie do 30 dni roboczych od momentu uznania reklamacji przez Producenta.

7. Roszczenia gwarancyjne będą realizowane u użytkowników poprzez naprawę i wymianę uszkodzonych części lub naprawę wyrobu w zakładzie producenta. W porozumieniu z użyt-kownikiem w celu załatwienia reklamacji dopuszcza się możliwość zastosowania upustu ceny bez dalszych zobowiązań gwarancyjnych.

8. W przypadku, gdy producent nie może wywiązać się ze zobowiązań gwarancyjnych, nabywcy przysługuje prawo do wymiany mebla na nowy - wolny od wad, bądź zwrot zapłaconej kwoty przy jednoczesnym zwrocie mebla do producenta.

9. Upust ceny lub zwrot gotówki dla nabywcy będzie realizowany przez punkt sprzedaży na podstawie wystawionej przez producenta faktury korygującej do faktury sprzedaży.

10. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy przedstawiciel producenta zgłosił się

u użytkownika w uzgodnionym terminie i nie mógł tych czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie użytkownika. Nowy termin załatwienia reklamacji zawierać się będzie w kolejnych 21 dniach z 3 dniowym wcześniejszym powiadomieniem.

11. Jeżeli użytkownik dwukrotnie uniemożliwi dokonanie naprawy uważa się, że zrezygnował z upraw-nień gwarancyjnych.

12. Jeżeli charakter niezgodności wymaga jej usunięcia w warunkach fabrycznych Kupujący zobowiązany jest do wydania wyrobu albo jego części wymagających naprawy przedstawicielowi Gwaranta celem przewiezienia do siedziby Producenta i dokonania naprawy. Odmowa wydania wyrobu lub jego części do naprawy w warunkach fabrycznych bądź uniemożliwienie naprawy uznawane jest za rezygnacji uprawnień wynikających z niniejszej Karty gwarancyjnej.

13. Gwarant nie ma obowiązku dostarczania Kupującemu wyrobu zamiennego na czas wykonywania obowiązków gwarancyjny.

14. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku uszkodzeń wyrobu powstałych z Jego winy np. w wyniku nienależytego użytkowania, przechowywania, braku lub złej konserwacji, dokonania naprawy przez osoby nieupoważnione.

15. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających

z niezgodności towaru z umową.

16. Producent zapewnia nabywcy bez dodatkowych opłat bezpłatne naprawy gwarancyjne zgodnie

z warunkami gwarancji.

17. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej należy składać w punkcie zakupu mebla.

18. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

19. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności wzoru i odcienia tkaniny w przypadku dokompletowania /domawiania mebla do już istniejącego.

COMTUS
Zaborowo 102, 87-320 Górzno
575 420 820
  Poniedziałek-Piątek 8:00-18:00   STACJONARNY SALON FIRMOWY  taniekanapy.pl                                              GALERIA AMC    ul.Lelewela 33     
87-100 TORUŃ     
Poniedziałek-Piątek 10:00-20:00 
Sobota   10.00-16.00  
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką prywatności sklepu
Projekt i wykonanie asmedia.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. taniekanapy.pl 2024
obrazek cookie Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych i prawidłowego jej funkcjonowania. Możesz zaakceptować pliki cookies lub wyłączyć je w swojej przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.